Prihlásenie
  
Školenia 15-17r. (MV)

Školenia pre všetkých aktívnych mladých ľudí vo veku 15-17 rokov. Nemusíte mať žiadnu skúsenosť.

Skladá sa z troch víkendových školení. Medzi druhým a tretím víkendovým školením účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.

Viac informácií získate na tejto stránke.

AKPSM/0014/2011/2/42
16. 6. 2016
70
1. víkendové školenie - 20 hodín
príprava na druhé školenie - 3 hodiny
2. víkendové školenie - 20 hodín
realizácia malého projektu - 7 hodín
3. víkendové školenie - 20 hodín
15-17 rokov
• Má základné vedomosti aj zručnosti v oblasti štruktúry a identity tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou v tíme a vedenia tímu a niektoré z týchto poznatkov vie primerane uplatniť v praxi,

• Pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi

• Rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii

• Dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu

• Dokáže vytvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, naplánovať ich a s potrebnou pomocou zrealizovať a vyhodnotiť

• Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady

• Reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať

• Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho
Úvod do školení - 7h
Neformálne vzdelávanie - 0,5h
Komunikácia - 4,5h
Tímová práca - 8,5h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 13,5h
Analýza potrieb v komunite (zadanie) - 3h
Prezentácia zadania - 5,5h
Rozpočet - 1h
Podpora počas projektu - 1h
Realizácia malého projektu - 7h
Prezentácia projektov - 6,5h
Osobnostný rozvoj - 6h
Hodnotenie vzdelávania - 3,5h
Riešenie problémov vnímaných mladými ľuďmi v rámci komunity z rôznych oblastí (sociálna, kultúra, enviro, šport, ...)
Obhajoba malého projektu
Darina
Čierniková
  
Školenie pre dobrovoľníkov v práci s mládežou 18+ (MlV)

Vzdelávanie je určené pre všetkých dobrovoľníkov nad 18 rokov, ktorí sa už zúčastnili nejakého projektu a majú aspoň základnú skúsenosť v práci s mládežou.

Skladá sa z dvoch víkendových školení, pred ktorými je zaradená krátka príprava doma. Medzi víkendovými školeniami účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.

Viac informácií získate na tejto stránke.

AKPSM/0014/2011/2/43
16. 6. 2016
50
1. víkendové školenie - 20 hodín
10 hodín realizácia malého projektu
2. víkendové školenie - 20 hodín
Vek nad 18 rokov
Základné vzdelanie
Účasť na projekte
Základná skúsenosť v oblasti práce s mládežou
• Má základné vedomosti o procesoch napätia a súdržnosti v skupine v závislosti na veku a špecifikách cieľovej skupiny.

• Má základné vedomosti z oblasti štruktúry tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou a vedenia tímu. Vníma rozdiely medzi skupinou a tímom.

• Má základné vedomosti z oblasti trendov a subkultúr mládeže.

• Pozná základné princípy pozitívnej i negatívnej motivácie a sebamotivácie a uvedomuje si ich vplyv v práci s mládežou.

• Dokáže identifikovať konflikt. Pozná 1 nástroj alebo stratégiu na riešenie konfliktov.

• Vie nájsť spôsob ako realizovať svoj nápad. Premýšľa nad svojimi skúsenosťami, zručnosťami, vedomosťami, má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať a vie, kde nájsť informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania.

• Pozná princípy efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Dokáže formulovať vlastné názory a podporiť ostatných pri vyjadrovaní ich názorov.

• Pozná a vie zvoliť vhodné prezentačné techniky podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny. Pozná základné informačno-komunikačné technológie, ktoré môže pri prezentácii použiť.

• Uvedomuje si špecifiká rozličných kultúr a vie ako vznikajú kultúrne stereotypy a predsudky.

• Dokáže zadefinovať, popísať a naplánovať jednotlivé fázy projektového cyklu - príprava, realizácia, hodnotenie - a vie ho zrealizovať.

• Vie zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady v spolupráci so spolupracovníkmi. Vie hospodárne nakladať so zverenými prostriedkami.

• Pozná základné interné predpisy a normy svojej organizácie.

• Má skúsenosť s neformálnym vzdelávaním a uvedomuje si, že neformálne vzdelávanie má štruktúru, ktorá umožňuje účastníkom získať nové vedomostí a zručností.

• Vie popísať situácie, v ktorých je možné využiť metódy neformálneho vzdelávania.  Dokáže pripraviť krátky vzdelávací blok pre konkrétnu cieľovú skupinu s použitím jednej alebo dvoch metód a zhodnotiť prevedenie bloku.
Úvod do školení - 4h
Neformálne vzdelávanie - 2,5h
Komunikácia - 2,5h
Tímová práca - 3h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 9,5h
Realizácia malého projektu - 10h
Prezentácia projektov - 2,5h
Interkultúrne učenie - 2,5h
Riešenie konfliktov - 2h
Legislatíva - 1h
Prezentačné zručnosti - 2,5h
Osobnostný rozvoj - 3h
Hodnotenie vzdelávania - 2,5h
Riešenie problémov vnímaných mladými ľuďmi v rámci komunity z rôznych oblastí (sociálna, enviro, vzdelávanie, ...)
Obhajoba malého projektu
Darina
Čierniková
  
Školenie pre profesionálov v práci s mládežou (PsM)

​Vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorý chcú pracovať v oblasti práce s mládežou, alebo v nej pracujú a chcú si rozvíjať svoje zručnosti.

Skladá sa z dvoch víkendových školení, pred ktorými je zaradená krátka príprava doma. Medzi víkendovými školeniami účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.

Viac informácií získate na tejto stránke.

AKPSM/0014/2011/2/44
16. 6. 2016
50
2 hodiny samoštúdium pred prvým víkendovým školením
1. víkendové školenie - 20 hodín
8 hodín realizácia malého projektu
2. víkendové školenie - 20 hodín
Vek nad 18 rokov
Základné vzdelanie
Skúsenosť s organizáciou projektu
Skúsenosť v oblasti práce s mládežou
• Má vedomosti aj zručnosti v oblasti štruktúry a identity tímu, práce s atmosférou, súťaživosťou a spoluprácou v tíme a vedenia tímu a niektoré z týchto poznatkov vie uplatniť v praxi.

• Pozná vývinové fázy skupiny a rozumie procesom tvorby skupinovej kultúry. Rozumie procesom napätia a súdržnosti v skupine v závislosti na veku a špecifikách cieľovej skupiny.

• Má vedomosti aj zručnosti v oblasti trendov a subkultúr v mládežníckych skupinách.

• Rozumie pozitívnej a negatívnej motivácii ako aj sebamotivácii. Využíva ich pri práci s mládežou vo svojej skupine pri vytváraní motivujúceho prostredia.

• Dokáže identifikovať konflikt. Pozná príčiny vzniku konfliktov, pozná 2 a viac nástrojov alebo stratégií na riešenie konfliktov a dokáže ich vhodne použiť v praxi.

• Uvedomuje si aspoň 2 spôsoby ako zrealizovať svoj nápad, určiť výhody a riziká, a do procesu tvorby a realizácie zapája svojich spolupracovníkov. Je si vedomý dôležitosti reflexie, pracuje s ňou a podporuje v nej aj mládež a ostatných spolupracovníkov. 

• Dokáže sa vyjadrovať písomne aj ústne primerane komunikačnej situácii. Vie zrozumiteľne formulovať vlastné názory, pozná verbálnu a neverbálnu komunikáciu a vie ju používať. Rozumie zásadám diskusie, facilitácie a vie použiť vhodné metódy a spôsoby na zapojenie členov skupiny.

• Pozná a vie zvoliť vhodné prezentačné techniky podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny. Dokáže verejne prezentovať a využívať pri prezentácii aj základné informačno-komunikačné technológie. 

• Uvedomuje si špecifiká rozličných kultúr a vie ako vznikajú kultúrne stereotypy a predsudky.

• Dokáže zadefinovať, popísať a naplánovať jednotlivé fázy projektového cyklu - príprava, realizácia, hodnotenie - a vie ho zrealizovať.

• Vie identifikovať silné a slabé stránky organizácie alebo jej zložky. Vie s pomocou spolupracovníkov pripraviť projektovú dokumentáciu. Pozná aspoň 2 možnosti získavania zdrojov a vie ich použiť.

• Vie zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady samostatne. Vie hospodárne nakladať so zverenými prostriedkami. Rozlišuje oprávnené a neoprávnené náklady.

• Orientuje sa v interných predpisoch organizácie, dokáže ich vypracovať pre svoju organizáciu a dokáže ich zrozumiteľne vysvetliť členom svojej organizácie.

• Vyhľadáva, triedi a spracováva informácie v oblasti práce s mládežou podľa relevantných kritérií.

• Vie vymenovať a vysvetliť aspoň 2 princípy neformálneho vzdelávania, dokáže popísať základné rozdiely medzi formálnym, neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa. Uvedomuje si svoje postoje a otvára priestor na vzájomnú reflexiu postojov.

• Používa najmenej 3 metódy neformálneho vzdelávania a vie ich prispôsobiť situácii, v ktorej ich chce použiť. Dokáže pripraviť vzdelávací blok, počas ktorého použije rôzne typy a spôsoby učenia a pripraví aktivitu na zhodnotenie zo strany účastníkov.
Príprava pred školením - 2h
Úvod do školení - 4h
Neformálne vzdelávanie - 2,5h
Komunikácia - 3,5h
Skupinová dynamika - 2h
Motivácia - 2,5h
Projektový cyklus - 8,5h
Tímová práca - 1h
Realizácia maého projektu - 8h
Prezentácia projektov - 2,5h
Interkultúrne učenie - 2,5h
Riešenie konfliktov - 2h
Legislatíva a prezentačné zručnosti - 2,5h
Osobnostný rozvoj - 3h
Zdroje a granty - 1h
Hodnotenie vzdelávania - 2,5h
Vedenie mladých ľudí k riešeniu problémov vo svojom okolí
Obhajoba malého projektu
Karol
Herian
  
Medzinárodné aktivity

Dozviete sa a na vlastnej koži si môžete vyskúšať, ako sa zapojiť do medzinárodných aktivít, ako sa v medzinárodnom prostredí učíme, ako pripraviť interkultúrny večer, ako rozvíjať empatiu a toleranciu voči iným kultúram, ako pracovať so skupinou na medzinárodnej aktivite. V rámci vzdelávania máte príležitosť rozvíjať tému vo svojej komunite a zároveň sa učiť na vlastnej koži realizáciou svojho malého projektu. ​

AKPSM/0014/2012/3/70
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
"vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax"
"Absolvent vzdelávania získa:
- vedomosť o koncepte neformálneho vzdelávania, jeho možnosti v práci s mládežou
- poznatky o základných princípoch motivácie a sebamotivácie
- poznatky  o procesoch fungovania kultúry
- vedomosti o procesoch v skupine v závislosti na veku a špecifikách cieľovej skupiny
- základné vedomosti o štruktúre tímu, pozná rozdiely medzi skupinou a tímom
- poznatky o monitorovacích a hodnotiacich procesoch v práci s mladými ľuďmi"
"Možnosti medzinárodných aktivít ako nástroj neformálneho vzdelávania (4 hodiny)
Motivácia (2 hodiny)
Interkultúrne učenie (5 hodín)
Práca so skupinou a budovanie tímu (5 hodín)
Prezentácia a prezentačné zručnosti (2 hodiny)
Monitoring a hodnotenie (4 hodiny)
Realizácia projektového zámeru zameraného na rozvoj zručností lídra medzinárodných aktivít  (10 hodín)
Prezentácia, vyhodnotenie a vyúčtovanie projektového zámeru (4 hodiny)
Osobnostný rozvoj lídra a jeho akčný plán (4 hodiny)"
Teoretická časť: písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe prezentácie, ústna: prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov Praktická časť: Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza."
Jarmila
Lipková
  
Čo s diskrimináciou na trhu práce?
Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.
 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2012/3/73
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Absolvent získa:
- Poznatky o rámci možností, ktoré neformálne vzdelávanie poskytuje pri predchádzaní diskriminačným tendenciám pri vstupe mládeže na trh práce

- Základné povedomie o formách diskriminačného správania v zamestnaní, ktorému môžu byť mladí ľudia vystavení pri vstupe na trh práce, s dôrazom na znevýhodnené skupiny mládeže

- Základnú vedomosť o spôsoboch uplatňovania hospodárskych práv

- Schopnosť pracovať s dostupnými  informáciami v oblasti predchádzania diskriminácie na pracovisku, aktívne ich vyhľadávať a analyzovať

- Zručnosti v oblasti komunikačných techník, spoločensky konformnej prezentácie názorov a základov argumentácie, ktoré sú potrebné na presadzovanie práv

- Vedomosť o prepojení problematiky predchádzania diskriminácie v hospodárskej oblasti a výchovy k aktívnemu uplatňovaniu práv na koncept projektového myslenia

- Praktickú skúsenosť s projektovým a finančným manažmentom pri tvorbe, realizácii a vyhodnotení vlastného projektu

- Súbor kompetencií pre multiplikovanie získaných poznatkov a ich ďalšiu aplikáciu v prostredí kmeňovej organizácie
Úvod do neformálneho vzdelávania (2 hodiny)
Diskriminácia z dôvodu veku: prípadové štúdie spôsobov diskriminačného správania v zamestnaní (3 hodiny)
Práca s informáciami: Hospodárske práva v kontexte slovenskej legislatívnej úpravy (2 hodiny)
Prevencia a riešenia diskriminácie v kontexte projektového myslenia (3,5 hodiny)
Tvorba projektových zámerov reflektujúcich problémy diskriminácie mládeže v hospodárskej oblasti (3,5 hodiny)
Úlohy a kľúčové kompetencie multiplikátora zásady rovnakého zaobchádzania (2 hodiny)
Komunikačné, prezentačné a argumentačné zručnosti ako nástroj na presadenie práv (4 hodiny)
Podpora počas realizácie projektov (2 hodiny)
Realizácia projektového zámeru a reflexia na praktickú skúsenosť  (10 hodín)
Prezentácie projektov a spätná väzba (2 hodiny)
Vyhodnotenie a vyúčtovanie projektov (3 hodiny)
Celospoločenský význam ochrany ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania (1 hodina)
Využiteľnosť získaných kompetencií pri práci s mládežou (2 hodiny)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Martina
Vicianová
  
Mediačné zručnosti

Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.

 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2012/3/71
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Absolvent/ka získa:
- základné skúsenosti s poskytovaním peer mediácie v školskom prostredí, tak, aby bol/a schopná/ý po skončení vzdelávacieho programu poskytovať peer mediáciu a získať pre riešenie sporov mediáciou svojich/e rovesníkov/čky;

- skúsenosti s vytvorením prostredia pre aktívnu prácu s vlastnými predsudkami a z nich vznikajúcich konfliktov;

- skúsenosti so sebaadvokačnými postupmi v prípade diskriminácie v školskom prostredí alebo pri vstupe na trh práce a vie tieto zručnosti multiplikovať v prostredí mládeže;

Absolvent/ka:
- vie vytvoriť skupinu mladých ľudí a motivovať ju k aktívnemu postoju k existujúcim výzvam v súvislosti s prijímaním inakosti a z toho vyplávajúcim konfliktom;

- má osvojené mediačné zručnosti a vedomosti z oblasti teórie konfliktov zamerané na špecifiká riešenia konfliktov v školských kolektívoch;

- vie rozpoznať diskrimináciu, pozná obsah stereotypov a predsudkov, ktoré tvoria jej podhubie;

- má zručnosti v oblasti zážitkového sprostredkovania pocitov človeka zažívajúceho diskrimináciu;

- ovláda možnosti ochrany pred diskrimináciou a jej predchádzaniu a vie tieto zručnosti multiplikovať v prostredí mládeže;

- vie používať zážitkové metódy a ovláda participatívne postupy v učení;

- dokáže zvládať skupinovú dynamiku vrátane problémových situácií;

- pozná a vie aplikovať projektový cyklus.
Mediácia, peer mediácia
Konflikt a jeho podstata, vývoj konfliktu, alternatívne spôsoby riešenia konfliktu (2 hodiny)
Riešenie konfliktov v školských kolektívoch, mediácia v škole – rovesnícka (peer) mediácia (2 hodiny)
Základné mediačné postupy, organizácia a vedenie mediačného konania, zabezpečenie plnenia mediačnej dohody (2 hodiny)
Pozitívne spôsoby komunikácie medzi mladými ľuďmi navzájom i vo vzťahu k učiteľom, rodičom či iným dospelým, včasná identifikácia a riešenie konfliktov (1 hodina)
Tolerancia, predsudky, diskriminácia a ochrana pred ňou 
Rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie v kontexte ľudský práv (2 hodiny)
Diskriminácia, možnosti a spôsoby ochrany pred diskrimináciou, možnosti prevencie (2 hodiny)
Obsah stereotypov a a predsudkov tvoriacich podhubie diskriminácie (2 hodiny)
Zážitkové metódy sprostredkovania pocitov človeka zažívajúceho diskrimináciu (2 hodiny)
 Participatívne postupy v učení (2 hodiny)
 Dynamika skupiny (3 hodiny)
 Projektový cyklus a príprava na praktickú časť (2 hodiny)
 Realizácia projektového zámeru  (10 hodín)
 Reflexia skúseností, vyhodnotenie realizácie projektov a tvorba vízie trvalej udržateľnosti do budúcnosti  (8 hodín)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Alena
Kotvanová
  
Mládežnícka politika v samospráve

Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.

 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2012/3/75
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Prínosy absolvovania vzdelávacieho programu účastníkovi:
- bude schopný vytvoriť strategický plán v oblasti práce s mládežou,

- dokáže zadať a koordinovať realizáciu prieskumu na zistenie názorov a potrieb mládeže a realizovať samostatný prieskum menšieho rozsahu.

- dokáže aplikovať marketingové metódy propagácie a komunikácie vzhľadom na špecifickí cieľové skupiny mladých ľudí, ako aj inštitúcií zainteresovaných do tvorby politík mládeže samosprávy,

- prostredníctvom realizácie vlastného projektu v praxi využije už počas vzdelávacieho programu  nadobudnuté vedomosti a zručnosti,

- bude schopný realizovať naplánované aktivity a projekty, monitorovať postup realizácie a vyhodnocovať výstupy, výsledky a dopady strategického plánu/miestnej politiky mládeže.
Úvod, očakávania, program školenia (1 hodina)
Mladí ľudia, práca s mládežou, mládežnícka politika (2 hodiny)
Miestna politika mládeže – význam, možnosti, príklady (2 hodiny)
Strategické plánovanie – od vízie k akčnému plánu - význam, postup, metódy  (5 hodín)
Zisťovanie názorov a potrieb mládeže, prieskumy verejnej mienky (2 hodiny)
Zapojenie mládeže a partnerských inštitúcií do plánovania – význam, metódy (2 hodiny)
Princípy vedenia stretnutí, metódy pre dosiahnutie spolupráce (2 hodiny)
Princípy a metódy komunikácie a propagácie s cieľovými skupinami s dôrazom na mládež 3
Využitie projektového manažmentu pri realizácii politiky mládeže v obci (2 hodiny)
Možnosti získavania finančných zdrojov pre realizáciu politiky mládeže (1 hodina)
Realizácia malého projektu – získanie a overenie kompetencií  (10 hodín)
Prezentácia projektov, sebareflexia naučených alebo overených kompetencií  (6 hodín)
Realizácia, monitorovanie a hodnotenie miestnej politiky, strategického plánu (1 hodina)
Udržateľnosť práce s mládežou (1 hodina)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Magdaléna
Bernátová
  
Koučing

Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.

 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2012/3/69
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Absolvent sa zoznámi s koučingom ako s jedným z efektívnych prístupov pri vedení a rozvíjaní mládeže. Bude vedieť odlíšiť koučing od iných postupov – poradenstvo, terapia, vedenie, mentoring.
Absolvent porozumie základným princípom a postupom koučovacieho procesu a natrénuje si rozhodujúce koučovacie zručnosti.
Absolvent bude vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom koučovať mladých ľudí. Taktiež bude vedieť, ako môže ďalej svoje koučovacie
zručnosti a kompetencie rozvíjať.
Rôzne prístupy využívané pri práci s mládežou (2 hodiny)
Koučing, koučovací proces a jeho fázy (3 hodiny)
Otázky v koučingu a ich formulácia (2 hodiny)
Uplatnenie otázok v jednotlivých fázach koučovacieho rozhovoru (3 hodiny)
Praktický nácvik koučovacieho rozhovoru (9 hodín)
Etické princípy koučingu (2 hodiny)
Nástroje uplatňované v koučingu (2 hodiny)
 Plán praxe a rozvoja (2 hodiny)
Tréningová prax koučingu   (10 hodín)
Reflexia a hodnotenie koučingu v praxi (2 hodiny)
Ďalšie koučovacie nástroje (2 hodiny)
Plán rozvoja koučovacích kompetencií v budúcnosti (1 hodina)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Tomáš
Pešek
  
Propagácia projektu
Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.
 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2012/3/74
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Účastník bude po absolvovaní vzdelávania schopný

◦ pomenovať, čo môže byť predmetom propagácie v rámci projektu v prípravnej, realizačnej a hodnotiacej fáze,

◦ vysvetliť prínos propagácie v jednotlivých fázach projektu,

◦ pomenovať aspoň 10 rôznych propagačných nástrojov,

◦ stanoviť výhody a nevýhody jednotlivých nástrojov,

◦ uviesť vhodné propagačné nástroje vzhľadom na zadefinované faktory projektu,

◦ pomenovať faktory, ktoré ovplyvňujú propagáciu v rámci jednotlivých fáz skutočného projektu,

◦ nastaviť kritériá úspešnosti ku konkrétnym propagačným aktivitám,

◦ na základe pomenovaných faktorov navrhnúť propagačné nástroje,

◦ vytvoriť plán propagácie skutočného projektu,

◦ zreflektovať realizované propagačné aktivity,

◦ navrhnúť zlepšenia realizovaných propagačných aktivít do budúcnosti,

◦ vyúčtovať a odovzdať vyúčtovanie nákladov spojených s realizáciou propagačných aktivít.

Účastníci zároveň získajú skúsenosť s praktickou realizáciou propagačných aktivít podľa vopred pripraveného zámeru a overia si nadodbudnuté zručnosti v praxi.

Propagácia je nevyhnutnou súčasťou každého projektu. Preto je dôležité, aby aj dobrovoľníci a profesionáli v oblasti práce s mládežou vedeli narábať s jej možnosťami a tým mohli dosiahnuť väčší dopad svojich projektov.
Úvod do témy (2 hodiny)
Úloha propagácie v jednotlivých fázach projektu  (3 hodiny)
Koncepcia propagácie projektu (2 hodiny)
Propagačné nástroje (2 hodiny)
Faktory ovplyvňujúce použitie propagačných nástrojov  (3 hodiny)
Návrh koncepcie a  propagačných nástrojov na skutočný projekt  (10 hodín)
Overenie/praktická realizácia propagačných nástrojov na skutočnom projekte  (10 hodín)
Vyhodnotenie koncepcie a propagačných nástrojov na skutočnom projekte (7 hodín)
Vyhodnotenie celého vzdelávania (1 hodina)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Světlana
Drtilová
  
Práca so znevýhodnenou mládežou

Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.

 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2012/3/72
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Prínosy absolvovania vzdelávacieho programu účastníkovi:

- bude schopný vytvoriť strategický plán v oblasti práce s mládežou,

- dokáže zadať a koordinovať realizáciu prieskumu na zistenie názorov a potrieb mládeže a realizovať samostatný prieskum menšieho rozsahu.

- prostredníctvom realizácie vlastného projektu v praxi využije už počas vzdelávacieho programu  nadobudnuté vedomosti a zručnosti,

- bude schopný realizovať naplánované aktivity a projekty, monitorovať postup realizácie a vyhodnocovať výstupy, výsledky a dopady strategického plánu/miestnej politiky mládeže.

Využiteľnosť vzdelávania v oblasti práce s mládežou:
- zvýšenie zapojenia mládeže do rozvoja vlastných kompetencií a riešení problémov, ktoré sa jej dotýkajú prostredníctvom poznania a aplikovania metód na podporu participácie mládeže.
Úvod, očakávania, program školenia  (1 hodina)
Poslanie a cieľ sociálnej práce (1 hodina)
Humanizmus v sociálnej práci  (1 hodina)
Druhy teórií v sociálnej práci  (5 hodín)
Klasifikácia metód a techník v sociálnej práci (2 hodiny)
Etapy sociálnej práce (1 hodina)
Metódy práce s jednotlivcom  (3 hodiny)
Metódy práce so skupinou  a komunitou  (3 hodiny)
Charakteristika a ciele socioterapeutického procesu   (3 hodiny)
Socioterapeutické intervencie a postupy  (2 hodiny)
Realizácia malého projektu – získanie a overenie kompetencií  (10 hodín)
Prezentácia projektov, sebareflexia naučených alebo overených kompetencií  (6 hodín)
Realizácia, monitorovanie a kazuistika práce so mládežou (1 hodina)
Udržateľnosť práce s mládežou (1 hodina)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Zuzana
Balážová
  
Participácia mládeže na verejnom živote

Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.

 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2013/2/101
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Absolvent vzdelávacieho programu bude teoretickým a praktickým multiplikátorom mládežníckej participácie. Aktualizáciou svojich kompetencií a rozšírením svojich vedomostí v oblasti aktívnej participácie mládeže bude jedným z podporných subjektov pre mladých ľudí, ktorí majú záujem participovať na verejnom živote. Realizáciou vlastného projektu na podporu participácie vo svojom okolí, získa spôsobilosti informovať a podporovať aktívnych mladých ľudí, ale aj vytvárať podmienky a príležitosti pre spolupodieľanie sa mladých ľudí na veciach verejných.
Teória participácie (pojem a význam, členenie participácie) (5 hodín)
Bariéry a stimuly pre rozvoj participácie mládeže (3 hodiny)
Potreby, potenciál mládeže a stratégie zvyšovania participácie mladých ľudí  (4 hodiny)
Legislatívny a koncepčný rámec podpory participácie mladých ľudí  (3 hodiny)
Podpora a rozvoj mládežníckej participácie cez miestne projekty  (3 hodiny)
Aktuálny stav participácie na Slovensku  (4 hodiny)
Realizácia malého projektu  (10 hodín)
Analýza možností participácie mladých ľudí a príklady z praxe (8 hodín)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Lenka
Čuchtová
  
Aplikácia preventívneho výchovného systému

Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.

 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2013/2/94
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Po skončení vzdelávania budú absolventi

• Ovládať chápať  a implementovať princípy preventívneho systému s prihliadnutím na špecifickosť podujatia a adresátov.

• kompetentní výchovne sprevádzať a správne asistovať zverenú skupinu.

• spôsobilí  participovať na vytváraní programovej časti podujatia.

• schopní spolupracovať v tíme dobrovoľníkov.

• chápať význam výchovnej prítomnosti, dobrovoľníctva a výchovnej komunity.
Úvod do školenia a problematiky preventívneho systému  (3 hodiny)
Asistencia ako praktické uplatňovanie preventívneho  systému  (2 hodiny)
Definícia a charakteristiky mládežníckych skupín  (2 hodiny)
Organizačno obsahové zabezpečenie prázdninovej aktivity  (8 hodín)
Risk manažment a riešenie problémov  (2 hodiny)
Príprava projektu na konkrétnu aktivitu  (5 hodín)
Realizácia prázdninovej aktivity   (10 hodín)
Tímová práca, tímové výchovné pôsobenie   (4 hodiny)
Hodnotenie ako súčasť preventívneho systému   (4 hodiny)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Peter
Ikhardt
  
Novo vynárajúce sa potreby detí a mládeže
Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.
 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.

AKPSM/0014/2013/2/81
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Účastník po absolvovaní vzdelávania bude:

• poznať teóriu novo vynárajúcich sa potrieb detí (NPD) a schopný vysvetliť prínos zisťovania NPD v komunite pre rozvoj mládežníckej politiky,

• vedieť používať súbor nástrojov na identifikáciu a mapovanie  NPD v komunite,

• vytvoriť akčný plán práce s NPD v komunite,

• vedieť vytvoriť projekt na realizáciu niektorých opatrení z akčného plánu práce s NPD  v komunite alebo iného opatrenia/aktivity súvisiacich s mládežníckou politikou na miestnej úrovni.

• vedieť vyhodnotiť implementáciu opatrenia a jeho dopad/efekt na komunitu v súvislosti s NPD.

• schopný vhodne propagovať koncept NPD v komunite.
Úvod do školenia a koncept novo vynárajúcich sa potrieb detí a mládeže  (6 hodín)
Identifikácia NPD a zber dát o NPD v komunite (7 hodín)
Možnosti reagovania na NPD v komunite   (9 hodín)
Tréningová prax v téme zisťovania NPD v komunite a ich reflexia.  (10 hodín)
Prezentácia a propagácia NPD a ich dopad/efekt na rozvoj miestnej mládežníckej politiky. Vyhodnotenie vzdelávania (8 hodín)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Tatiana
Piovarčiová
  
Od nudy k (spolu)akčnosti
Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.
 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.

AKPSM/0014/2013/2/83
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
• Absolvent pozná pravidlá, princípy a špecifiká vytvárania partnerstiev medzi školami a MVO zameraných na podporu mládežníckej participácie.

• Absolvent dokáže zadefinovať aktuálnu situáciu v úrovni participácie a demokratických prístupov a posúdiť kvalitu kultúry spoločnosti, v ktorej sa nachádzajú.

• Účastníci bezprostredne aplikujú výsledky diagnostiky pri tvorbe návrhu konkrétnych spôsobov participácie školy, MVO a ďalších partnerov v komunite.

• Absolvent vie pripraviť plán rozvoja s využitím znalostí o projektovom plánovaní. Dokáže vybranú aktivitu z  plánu rozvoja naplánovať v súlade s pravidlami projektového manažmentu, zrealizovať a vyhodnotiť.
Úvod do školenia a témy: formálne, neformálne vzdelávanie, spolupráca rôznych partnerov vo výchove a vzdelávaní (3 hodiny)
Diagnostika kvality hodnotového profilu výchovnej komunity (6 hodín)
Charakteristiky vekových kategórie detí a mládeže podľa programu Cesty zrenia a výchovné cesty na podporu participácie (7 hodín)
Projektovanie plánu rozvoja spolupráce (6 hodín)
Tréningová prax v téme - malý projekt  (10 hodín)
Reflexia a hodnotenie mládežníckej participácie v praxi  (5 hodín)
Ďalšie nástroje mládežníckej participácie na prieniku formálneho a neformálneho vzdelávania (1 hodina)
Plán rozvoja kompetencií v mládežníckej participácii do budúcnosti  (2 hodiny)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Ladislav
Baranyai
  
Volnočasové podujatia
Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.
 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.​
AKPSM/0014/2013/2/90
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
• Absolvent bude prostredníctvom tohto kurzu a jeho jednotlivých tematických okruhov oboznámený so všetkými náležitosťami a úskaliami prípravy a organizovania voľnočasového podujatia. Účastník nadobudne poznatky a vedomosti o forme a možnosti propagácie, fundraisingu a organizácií podujatia.

• Účastník sa dozvie o potrebách budovania tímovej spolupráce a naučí sa efektívne uplatňovať výhody, ktoré predstavuje fungujúci a zohraný tím organizátorov.

• Absolvent bude vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom organizovať mladých ľudí a ako môže  svoje organizačné schopnosti a zručnosti ďalej zmysluplne rozvíjať.
Rôzne prístupy využívané pri práci s mládežou (2 hodiny)
Dramaturgia - proces a jej fázovanie (4 hodiny)
Fundraising  (3 hodiny)
Tvorba voľnočasového podujatia (4 hodiny)
Zážitková pedagogika (4 hodiny)
Tréning prípravy podujatia (2 hodiny)
Tvorba tímov (3 hodiny)
Príprava podujatia v praxi - fundraising, dramaturgia a realizácia (10 hodín)
Prezentácia zrealizovaných projektov (4 hodiny)
Vyhodnotenie projektov (4 hodiny)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Katka
Hlavandová
  
Outdoor aktivity

Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.

 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2013/2/92
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
• Absolvent získa základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou.

• Získa informácie a zručnosti o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít, ich kombinovaní s inými typmi aktivít.

• Absolvent bude vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť outdoor metódy za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia aktivít zameraných na mládež.

• Absolvent zvládne naplánovať a bezpečne zrealizovať podujatie zamerané na cieľovú skupinu mládeže vo svojej komunite s osobitým zreteľom na použitie outdoor metód.
Úvod do vzdelávania a témy outdoorové aktivity v práci s mládežou  (1 hodina)
Špecifiká cieľových skupín a identifikácia ich potrieb  (3 hodiny)
Vedenie a zabezpečenie outdoor aktivít  (5 hodín)
Reflexia a uzavretie outdoor aktivít (1 hodina)
Dramaturgia jednorazových podujatí s ohľadom na výkonové krivky (1 hodina)
Praktický nácvik vybraných outdoorových metód (7 hodín)
Tvorba projektu a príprava tréningovej aktivity (4 hodiny)
Tréningová prax - realizácia projektu  (10 hodín)
Reflexia a hodnotenie tréningovej praxe (5 hodín)
Analýza zážitku a transfer do praxe  (2 hodiny)
Využitie outdoorových aktivít v praxi organizácii a inštitúcii (1 hodina)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Viliam
Kolcun
  
Sieťovanie v regióne
Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.
 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.​
AKPSM/0014/2013/2/88
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Absolvent školenia porozumie dôležitosti vytvárania partnerstiev a sietí medzi rôznymi subjektmi – detskými a mládežníckymi organizáciami, samosprávami, podnikateľmi a ďalšími subjektmi, chápe význam sietí a partnerov pre vzájomný rozvoj.

Absolvent ovláda základné postupy pri vytváraní a udržiavaní partnerských vzťahov.

Absolvent chápe význam dôležitosti pravidelnej výmeny informácií pri udržiavaní partnerských väzieb a vie vybrať a spracovať vhodné informácie pre partnerov a siete.

Absolvent je schopný pripraviť vlastný plán rozvoja partnerstiev a sietí na úrovni regiónu s využitím získaných poznatkov.
Úvod do školenia a predstavenie základných konceptov (sieť ako nástroj rozvoja, druhy sietí)  (6 hodín)
Informácie ako zdroj pre efektívne napĺňanie cieľov, práca s informáciami a databázy  (5 hodín)
Vytváranie a udržiavanie siete a partnerstiev (4 hodiny)
Komunikačný výcvik: prezentácie a vyjednávanie   (7 hodín)
Tréningová prax v téme budovanie partnerstiev a  sieťovanie  (10 hodín)
Hodnotenie ako súčasť tvorby a udržiavania partnerstiev a sietí. (4 hodiny)
Sieťovanie - dlhodobé a exkluzívne vzťahy (2 hodiny)
Partnerské tímy, komunikácia  a invencia.  (2 hodiny)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Lea
Hagovská
  
Súťaživosť a spolupráca
Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.
 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.

AKPSM/0014/2013/2/85
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
• Absolvent tréningového modulu sa oboznámi s kooperáciou a kompetíciou ako súčasťou integrálneho rozvoja mladého človeka. Bude vedieť odlišovať kooperáciu a kompetíciu a taktiež bude vedieť odlíšiť koperáciu a kompetíciu od iných postupov – poradenstvo, vedenie, mentoring a pod.

• Absolvent  bude vybavený zručnosťou efektívne pracovať  s deťmi a mládežou,  tak aby  vedel aktívne vnímať a hodnotiť vzájomné interakcie jednotlivých členov v skupine, posilňovať  rozvoj  vzájomného  nadväzovania  kontaktov a spolupráce. 

• Absolvent bude poznať zásady efektívnej súťaživosti, byť vnímavý na  vlastné emócie, ktoré sú pozitívne a kladne vplývajú na  dosiahnutie stanoveného cieľa; bude vedieť podporiť  osobnostný rozvoj mladých ľudí tak, aby individuálny talent  mal spoločenský a sociálny efekt.

• Taktiež bude vedieť, ako môže ďalej svoje zručnosti v oblasti kooperácie a kompetície  rozvíjať.
Vstup do vzdelávania a témy: modely a  prístupy využívané pri práci s mládežou, životné zručnosti.  (4 hodiny)
Identifikácia vlastných emócií. Sebaovládanie – sebareflexia, sebakontrola. (3 hodiny)
Kooperácia  členov skupiny a praktický nácvik kooperácie v skupine
 (7 hodín)
Kompetícia – súťaživosť ako cesta osobného rozvoja jednotlivca, v integrácii na spoločné dobro skupiny a praktický nácvik kompetície v skupine  (5 hodín)
Tvorba projektov  (3 hodiny)
Tréningová prax kooperácie a kompetície   (10 hodín)
Plán rozvoja kompetencie a kooperácie pre spoločné dobro a rozvoj miestneho spoločenstva (4 hodiny)
Reflexia a hodnotenie kooperácie a kompetície v praxi – vyhodnotenie projektov (4 hodiny)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Lýdia
Lešková
  
Projektovanie vzdelávania
Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.
 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.​
AKPSM/0014/2013/2/84
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Absolventi ovládajú základné poznatky potrebné pre zostavenie a realizáciu vzdelávacieho programu z oblasti neformálneho vzdelávania (mládeže alebo pracovníkov s mládežou).

Absolventi sú schopní pripraviť vzdelávací program neformálneho typu na základe zistených požiadaviek cieľovej skupiny, zabezpečiť jeho realizáciu a následné vyhodnotenie.

Absolventi vedia v praxi použiť minimálne dve formy a dve metódy typické pre NFV.
Sú schopní pripraviť a podať cielenú spätnú väzbu podľa aktuálnej situácie vo vzdelávaní.
Úvod do školenia a témy   (3 hodiny)
Organizácia vzdelávania a osobnosť školiteľa v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Špecifiká, formy a metódy neformálneho vzdelávania   (5 hodín)
Projektovanie vzdelávania  (11 hodín)
Tréningová prax (realizácia projektu)  (10 hodín)
Reflexia praktickej časti a cielená spätná väzba v neformálnom vzdelávaní  (3 hodiny)
Manažment projektu vzdelávania  (2 hodiny)
Trendy v záujmovom vzdelávaní  (1 hodina)
Evaluácia vzdelávania   (2 hodiny)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Viliam
Kolcun
  
Prvá pomoc

​Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.

 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2013/2/96
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Absolvent získa vedomosti a zručnosti z prvej pomoci počas aktivít práce s mládežou na pokročilej úrovni vrátane kardio- pulmonálno- cerebrálnej resuscitácie podľa aktuálnych metodík pre laických záchranárov. Bude rozumieť týmto postupom na podklade základných vedomostí o zdraví a chorobe u ľudí. Absolvent bude samostatne riešiť modelové situácie  v rozsahu vedomostí a zručností kurzu. Bude vyškolený na používanie lekárničky vrátane indikácii a kontraindikácii voľne dostupných liekov, ktoré sú doporučené vo výbave lekárničky na tábory a podujatia. Bude vedieť kontrolovať dávkovanie lekárom  predpísaných liekov neplnoletých  účastníkov skautských podujatí.  Bude kontrolovať dodržiavanie osobnej hygieny a hygieny stravovania účastníkov podujatí vo vhodnom rozsahu.
Rozumieť základným protipožiarnym protipovodňovým a ďalším preventívnym opatreniam. Absolvent bude rozumieť dôležitosti a spôsobu spolupráce a konzultácii s erudovanými profesionálmi a zodpovednými vedúcimi  podujatí v situáciách prevyšujúcich bežné problémy ako aj spôsobu aktivácie zložiek integrovaného záchranného systému.
Úvod do vzdelávanie a úvod do problematiky prvej pomoci a resiscutácie.   (11 hodín)
Aktivácia zložiek integrovaného záchranného systému, spolupráca, transport, komunikácia, signalizácia (2 hodiny)
Základné liekové a materiálové vybavenie (1 hodina)
Hygiena a hygienické predpisy a Bezpečnostné predpisy  (2 hodiny)
Protipožiarna a protipovodňová bezpečnosť.  (2 hodiny)
Príprava projektu. (4 hodiny)
Tréningová prax  v téme  (10 hodín)
Vyhodnotenie  tréningovej praxe a vzdelávania (5 hodín)
Základy ošetrovateľstva (3 hodiny)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Dáša
Cingálková
  
Interkulturácia
Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.
 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.​
AKPSM/0014/2013/2/91
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Absolventi budú:

- mať základné poznatky o kultúrnej rozmanitosti Slovenska a interkultúrnom rozmere dnešnej slovenskej spoločnosti,

- mať osvojené a prehĺbené znalosti a zručnosti v téme interkultúrna výchova, 

- schopní identifikovať spoločné prvky kultúr existujúcich v ich regióne (lokalite), rovnako ako prvky podnetné pre iné kultúry,

- schopní zadefinovať výzvy pre zlepšenie interkultúrnej tolerancie a pripraviť, realizovať a implementovať jednoduchý projekt v oblasti IKV. 

- ovládať minimálne 3 aktivity na rôzne oblasti rozvoja interkultúrnej tolerancie a vedia ich správne použiť.

- poznať kľúčových hráčov, legislatívu a podporné systémy pre rozvoj IKV v SR, EÚ a vo svete. 
Úvod do vzdelávania a témy   (6 hodín)
„My“ a „Oni“ (3 hodiny)
Vybrané metódy a formy interkultúrnej výchovy  (8 hodín)
Organizačno-obsahová príprava interkultúrnych aktivít (5 hodín)
Tréningová prax (realizácia projektu)  (10 hodín)
Debriefing/evalvácia v IKV  (6 hodín)
Trendy a možnosti rozvoja a podpory IKV.  (2 hodiny)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Eva
Farkašovská
  
Práca s teenagermi
Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.
 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2013/2/110
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Absolvent porozumie tomu, ako motivovať tínedžerov, aby vyšli zo svojej zóny pohodlia a angažovali sa v spoločnosti. Absolvent sa naučí, ako vytvárať príležitosti mladým na dosahovanie cieľov k dobru spoločnosti. Nadobudne osobnú skúsenosť so silou spolupráce. Získa poznatky a zručnosti potrebné k efektívnej motivácii, komunikácii a zapájaniu mládeže do dobrovoľníckych aktivít.  
Predstavenie myšlienky “Robiť ťažké veci” (2 hodiny)
Špecifiká psychológie mladého človeka (4 hodiny)
Ako sa mládež môže angažovať alebo vytváranie príležitostí (3 hodiny)
Čo nám bráni robiť ťažké veci alebo ako motivovať seba aj iných (3 hodiny)
Sila spolupráce (4 hodiny)
Proces prípravy a realizácie aktivity  (6 hodín)
Realizácia aktivity  (10 hodín)
Reflexia a hodnotenie realizovanej aktivity  (8 hodín)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Ján
Buc
  
Potreby mládeže z reedukačných zariadení

​Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.

 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2013/2/102
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Účastník sa naučí identifikovať svoj komunikačný štýl, jeho silné a slabé stránky a možnosti ich využitia v práci s mládežou počas a po absolvovaní reedukácie v reedukačnom zariadení. Získa zručnosti potrebné pre identifikáciu a podporu špecifických potrieb svojej cieľovej skupiny, zvýšenie efektivity intervencií v komunikácii a budovaní vzťahu, ako aj možností následnej podpory vrátane využitia možností podpory prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Dokáže zadefinovať oblasti, v ktorých sa môže ďalej rozvíjať a overí si možnosti tohto rozvoja v praxi.
Reedukácia, ciele a východiská  (1 hodina)
Komunikačný štýl a jeho využitie  na zefektívnenie intervencií (4 hodiny)
Zvyšovanie efektívnosti intervencií prostredníctvom neverbálnej komunikácie (4 hodiny)
Práca s emóciami a ich reflexia v procese učenia sa (4 hodiny)
Vzťah ako faktor reedukácie (4 hodiny)
Možnosti IKT ako nástroja podpory  (2 hodiny)
Plán osobného rozvoja  (3 hodiny)
Overenie zručností v praxi  (10 hodín)
Vyhodnotenie, reflexia, záverečná skúška  (8 hodín)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Viera
Šimkovičová
  
Junior ambasádor detských práv

Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.
 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2013/2/82
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Účastník po absolvovaní vzdelávania bude:

• Mať prehľad o histórii a obsahu detských práv, chápať súvislosti medzi želaniami, potrebami a právami detí,

• Poznať teóriu participácie a jej konkrétne príklady na pôde školy, rodiny, komunity. 

• Schopný pripraviť, viesť a vyhodnotiť  jednoduchý workshop s deťmi a mládežou na tému dodržiavania a ochrany detských práv (v škole, rodine, komunite). 

• Ovládať rôzne prezentačné techniky, vedenie diskusií a facilitovanie skupinovej práce a poskytovanie spätnej väzby vhodnej pre vekovú kategóriu detí a mládeže.
Úvod do školenia a koncept detských práv.   (5 hodín)
Participácia ako jedno z detských práv a jeho praktická aplikácia na pôde školy.   (8 hodín)
Príprava praktických aktivít pri propagácii a advokácii detských práv v skupinách detí a mládeže.   (9 hodín)
Tréningová prax v téme   (10 hodín)
Spolupráca v oblasti ochrany detských práv, príklady aktívnych opatrení, vyhodnotenie tréningových projektov a vzdelávania.   (8 hodín)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Zuzana
Čačová
  
Škola priateľská k deťom
Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.
 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.

AKPSM/0014/2013/2/86
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Účastník po absolvovaní vzdelávania bude:

• Schopný pripraviť, implementovať a vyhodnotiť vzdelávací workshop pre dospelých partnerov na pôde školy (učitelia, rodičia, technický a obslužný personál).

• Mať rozšírené vedomosti o detských právach, históriu ochrany detských práv vo svete a na Slovensku ,

• Poznať kritériá iniciatívy Škola priateľská deťom a praktické príklady implementácie jednotlivých kritérií. 

• Vedieť správne použiť základné prístupy a princípy vzdelávacích aktivít pre dospelých.
Úvod do školenia a koncept detských práv a iniciatívy, Škola priateľská deťom.  (6 hodín)
Kritéria iniciatívy Škola priateľská deťom a príklady implementácie.   (8 hodín)
Princípy a prístupy vo vzdelávacích aktivitách pre dospelých  (8 hodín)
Tréningová prax v téme   (10 hodín)
Propagácia iniciatívy Škola priateľská deťom, vyhodnotenie dopadu a efektu praktického projektu a vyhodnotenie vzdelávania. (8 hodín)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Zuzana
Čačová
  
Detská organizácia a jej manažment

​Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.

 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2013/2/80
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Po ukončení vzdelávania budú účastníci:

• vedieť základné informácie o legislatíve súvisiacej so vznikom a fungovaním občianskych združení,

• poznať architektúru organizácie, vzájomné väzby, právnu subjektivitu a fungovanie organizácie (legislatíva, financovanie, spôsoby úspešnej komunikácie )

• mať praktické skúsenosť s plánovaním aktivít a projektovým manažmentom

• schopní vyhodnotiť praktický projekt a jeho dopad, efekt pre účastníkov, detskú organizáciu a širšiu komunitu.
Úvod do školenia. Detské organizácie a ich postavenie v štruktúre OZ. (3 hodiny)
Dobrovoľníci a dobrovoľníctvo v práci OZ. Participácia dobrovoľníkov na činnosti  OZ. (2 hodiny)
Založenie, štruktúra, legislatíva OZ, prvé kroky OZ. (3 hodiny)
Orgány OZ a  ich kompetencie, kompetencie zvolených dobrovoľníkov. (3 hodiny)
Stereotypy a inovatívne metódy v práci dobrovoľníkov. (3 hodiny)
Komunikácia, komunikačné zručnosti a riešenie problémov. (3 hodiny)
Projektová činnosť v OZ a tvorba projektov. (5 hodín)
Tréningový projekt.  (10 hodín)
Vyhodnotenie projektov, vzdelávacieho modulu a ďalší rozvoj.    (8 hodín)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Eva
Pintérová
  
Globálne vzdelávanie mladých
Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.
 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.​
AKPSM/0014/2013/2/89
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Po ukončení vzdelávania bude absolvent:

- Ovládať základne teoretické poznatky súvisiace s témou globálne vzdelávanie;

- Bude ovládať minimálne tri konkrétne aktivity na sprístupnenie témy globálny občan a globálna previazanosť;

- Schopný vytvoriť jednoduchý program s využitím teoretických vedomostí o GV a podľa pravidiel projektového manažmentu aplikáciou súvisiacej literatúry a zdrojov;

- Mať konkrétnu skúsenosť s realizáciou programu v téme GV, bude schopný prezentovať svoju skúsenosť a správne analyzovať a zhodnotiť jeho výsledky.
Úvod do školenia a témy globálne vzdelávanie (GV) - (4 hodiny)
Globálne občianstvo a globálna previazanosť (5 hodín)
Aktívne občianstvo - participácia a prinášanie zmeny (4 hodiny)
Analýza potrieb a plán praxe a rozvoja (4 hodiny)
Tvorba projektu zameraného na globálne vzdelávanie (5 hodín)
Tréningová prax v téme globálneho vzdelávania (10 hodín)
Prezentácia, analýza a reflexia výstupov v teréne (5 hodín)
Plán rozvoja získaných kompetencií v budúcnosti a možnosti participácie (2 hodiny)
Reflexia a hodnotenie školenia (1 hodina)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Lukáš
Zajac
  
Vzdelávanie koordinátorov ŽŠR
Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.
 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.

AKPSM/0014/2013/2/93
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Po ukončení vzdelávania absolventi:

• Budú poznať špecifiká súvisiace s potrebami dnešnej mladej generácie (výskumy mládeže),

• Budú ovládať základné princípy koučingového vedenia skupín mládeže v rámci ŽŠR,

• Budú schopní vhodne  použiť minimálne päť aktivít na podporu rozvoja ŽŠR v oblasti definovania úloh ŽŠR, prijímanie spoločných rozhodnutí a reprezentácie rovesníkov smerom ku kľúčovým hráčom,

• Mať pripravený akčný plán rozvoja ŽŠR a rozvoja vlastných kompetencií.

• Mať konkrétnu skúsenosť s realizovaním aktivity v rámci akčného plánu a budú schopní správne vyhodnotiť jej výstupy a dopady.
Úvod do školenia a teórie participácie na pôde školy.   (5 hodín)
Nové výzvy pre rozvoj participácie na pôde školy.   (10 hodín)
Strategický rozvoj ŽŠR a príprava tréningovej aktivity   (7 hodín)
Tréningová prax koordinátora ŽŠR  (10 hodín)
Reflexia a hodnotenie úlohy z akčného plánu rozvoja ŽŠR (4 hodiny)
Plán rozvoja ŽŠR  (2 hodiny)
Plán rozvoja kompetencií koordinátora ŽŠR  (2 hodiny)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Jana
Miháliková
  
Empowerment

​Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.

 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2013/2/95
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
• Pozná teoretické východiská jednotlivých tém tímového manažmentu (riadenie a vedenie ľudí v rôznych podmienkach, vývinové štádia tímu, informačné procesy, plánovacie procesy, kohéznosť tímu, riešenie konfliktov a vzťahových kríz, systém krízového riadenia, role členov tímu)

• Osvojí si nové zručnosti pre vedenie skupín detí a mladých ľudí (empatia, asertivita, schopnosť rozhodovať, flexibilita, konštruktívne zvládanie konfliktov, preberanie zodpovednosti za svoje rozhodnutia, využívanie dostupných zdrojov, motivácia tímu), využíva systém plánovania a informačných procesov,

• Pozná systém fungovania skupinovej dynamiky a vie ju využiť na dosahovanie napredovania,

• Dokáže riešiť krízové situácie v tíme, pričom riadenie prispôsobuje špecifikám skupiny, s ktorou pracuje,

• Pozná rôzne role členov tímu, vie ich spoznať, určiť a narábať s nimi v prospech tímu.
Úvod do vzdelávania a základný rámec tímového manažmentu- komunikácia v tíme.  (2 hodiny)
Role v tíme – Belbin  (4 hodiny)
Skupinová dynamika a jej pôsobenie   (4 hodiny)
Alternatívne riešenie konfliktov  (4 hodiny)
Vývinové štádia tímu a jeho riadenie  (4 hodiny)
Organizačno-obsahová príprava aktivít na posilnenie tímovej spolupráce  (4 hodiny)
Tréningová prax v téme  (10 hodín)
Hodnotenie ako súčasť tímovej spolupráce a jej rozvoja  (5 hodín)
Plán rozvoja tímovej spolupráce v jednotlivých tímoch/skupinách/organizáciách.   (3 hodiny)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Dáša
Cingálková
  
Potreby mladých rodín

​Nadstavbové vzdelávanie v rámci KomPraxu.

 
Môžete sa ho zúčastniť, ak ste absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou.
 
Skladá sa z jedného trojdňového a jedného jednodňového školenia. Medzi nimi účastníci realizujú svoj malý projekt, na ktorý môžu získať finančnú podporu do 200€.
 
Viac informácií získate na tejto stránke.
AKPSM/0014/2013/2/99
30. 6. 2015
40
2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín-úvodné trojdňové školenie, 10 hodín-overenie témy v praxi -realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie)
vek nad 18 rokov;
min. 2 ročná systemátická a aktívna práca s mládežou
absolvent základného vzdelávania MlV a PsM výhodou, inak je nutné uznanie kompetencií MlV;
ukončené predchádzajúce vzdelávanie v rámci KomPrax
Absolvent- absolventka:

- Rozšíri si poznatky o neformálnom vzdelávaní, ktoré sa dajú aplikovať na pomoc mladým rodinám,

- Získa základné zručnosti v oblasti koučingu a facilitácie, ktoré sú potrebné pri práci s mladými rodinami,

- Získa zručnosti v oblasti komunikačných techník a ich využitia pri práci s mladými rodinami,

- Získa prehľad o základných rodinných právach, o legislatíve týkajúcej sa rodiny v slovenských podmienkach,  o rôznych možnostiach štátnej podpory rodín a starostlivosti o rodinu,

- naučí sa pracovať s dostupnými informáciami, vie ich aktívne vyhľadať a analyzovať a prijateľným spôsobom prezentovať,

- získa prehľad o základných finančných produktoch, s ktorými sa mladá rodina stretáva počas svojho života a ktoré ovplyvňujú jej fungovanie,

- získa praktickú skúsenosť s realizovaním vlastného projektového zámeru, takisto zručnosť pri tvorbe projektového rozpočtu a finančného manažmentu vlastného projektu a tiež skúsenosti s realizáciou a vyhodnotením vlastného projektového zámeru,
získa súbor kompetencií potrebných pre multiplikovanie získaných informácií a poznatkov
Neformálne vzdelávanie v kontexte práce s mladými rodinami   (2 hodiny)
Súčasná mladá slovenská rodina – aká je realita? (2 hodiny)
Čo na to Slovensko? - mladá rodina v kontexte slovenskej legislatívy   (1,5 hodiny)
 Komunikačné, prezentačné a argumentačné zručnosti
ako nástroj na presadenie svojich práv – základná výbava pri komunikácii s úradmi a úradníkmi/čkami  (3 hodiny)
Koučing a facilitácia – podpora efektívnej práce s mladými rodinami    (3 hodiny)
Práca s informáciami: bývanie, zamestnanie, podnikanie – aké sú
možnosti a ako ich správne využiť?   (2 hodiny)
 Osobný a rodinný rozpočet alebo „Pečené kurčatá z neba
nepadajú“ – postupná cesta za napĺňaním svojich plánov a potrieb    (3 hodiny)
 Tvorba malých projektových zámerov reflektujúcich efektívne
riešenie problémov mladých rodín   (3,5 hodiny)
Podpora počas realizácie projektov (2 hodiny)
Realizácia projektového zámeru a reflexia na praktickú skúsenosť    (10 hodín)
Prezentácie projektov a spätná väzba (2 hodiny)
Vyhodnotenie a vyúčtovanie projektov  (3 hodiny)
Možnosti a dôležitosť podpory rodiny (2 hodiny)
Využiteľnosť získaných kompetencií pri práci s mládežou  (1 hodina)
Teoretická časť:
písomná: reflexia aplikácie nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu, pripravená v podobe  prezentácie,
ústna:  prezentácia nadobudnutých vedomostí v rámci realizovaného projektu pred skupinou účastníkov
Praktická časť:
Realizácia pripraveného projektového zámeru a jeho analýza.
Mária
Krkošková
Kód vzdelávacieho programu 
Názov vzdelávacieho programu (propagačný) 
Stručný opis vzdelávania 
Číslo potvrdenia o akreditácii 
Lehota platnosti akreditácie 
Rozsah 
Organizačná forma 
Vstupné podmienky 
Profil absolventa 
Témy a ich dotácia 
Predpokladané témy malých projektov 
Forma záverečnej skúšky 
Meno garanta 
Prezvisko garanta 
1 - 30Ďalšia
Iuventa EU EU
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax